تب‌های اولیه

کدام یک از چهره‌های زیر را برای تصدی شهرداری تهران پیشنهاد می‌دهید؟

کدام یک از چهره‌های زیر را برای تصدی شهرداری تهران پیشنهاد می‌دهید؟

برچسب‌ها :