تب‌های اولیه

اگر درخصوص مساله برجام همه پرسی برگزار شود آیا به ماندن ایران در برجام رای می دهید؟

اگر درخصوص مساله برجام همه پرسی برگزار شود آیا به ماندن ایران در برجام رای می دهید؟

برچسب‌ها :