تب‌های اولیه

اگر به جای اولیای دم کشته‌شدگان کهریزک بودید بعد از نامه عذرخواهی مرتضوی او را می‌بخشیدید؟

اگر به جای اولیای دم کشته‌شدگان کهریزک بودید بعد از نامه عذرخواهی مرتضوی او را می‌بخشیدید؟

برچسب‌ها :