تب‌های اولیه

آیا کابینه پیشنهادی دکتر روحانی پاسخگوی مطالبات رای دهندگان به او است؟

آیا کابینه پیشنهادی دکتر روحانی پاسخگوی مطالبات رای دهندگان به او است؟

برچسب‌ها :