گالوپ: ایرانی ها چین را معتبر تر از امریکا می دانند

نظر سنجی اخیر موسسه گالوپ نشان می دهد که مردم دو کشور ایران مصر برای کشور چین احترام و اعتبار بیشتر از آمریکا و کشور های اروپایی قائل هستند.

به گزارش امیدنامه به نقل از ایرنا موسسه پژوهی گالوپ با انتشار نتایج یک نظر سنجی که در ماه سپتامبر سال گذشته انجام داده نوشته است 62 درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی آمریکا را فاقد اعتبار کافی برای رهبری جهان دانستند.

 
این موسسه افزود: برغم روابط نیرومند واشنگتن و قاهره ، ادامه کمک های نظامی آمریکا به مصر و با وجود آن که اوباما در نطق معروف قاهره این کشور را بعنوان سکویی برای مخاطب قرار دادن مسلمانان جهان انتخاب کرده بود، فقط 10 درصد گفته اند که این کشور را بعنوان رهبر سیاسی جهان قبول دارند.

 

افزودن نظر جدید