کنایه تصویری لپ لپی به مهرداد بذرپاش!

  در حاشیه زمزمه های جدید برای کاندیداتوری بذرپاش، روزنامه نوآوران این کارتون را منتشر کرده است.

  

 

افزودن نظر جدید