کمیسیون‌های تخصصی بنیاد امید ایرانیان و راهی که پیش رو دارد

داودحبیبی فرد رئیس کمیسیون اصناف و انجمن های صنفی بنیاد امید ایرانیان در یادداشتی نوشت:

بنیاد امید ایرانیان به عنوان یکی از  تاثیرگذارترین مرجع سیاست گذاری راهبردی در حوزه  اصلاح طلبی در سالهای گذشته  مسئولیت قابل توجه ای در قبال گفتمان  اصلاحات به عهده گرفته که در دوران خاص کنونی در خور تقویت وحمایت است. صیانت از ارزشها و بهاء دادن به اعتمادی که بواسطه اطمینان مردم جلوه گر شده همچنین حفظ جایگاه مردمی مسئولین دلسوز از اهم واجبات است. که باید مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به ساختار بنیاد امید ایرانیان به عنوان یکی از مراکز فعال امر پژوهش در حوزه های مختلف اجتماعی،سیاسی و فرهنگی که با خرد ورزی همراه است تلاش برای افزایش کیفیت زندگی عموم مردم به وسیله تولیدو ترویج فرهنگ وگفتمان عقلانیت در حکومت داری همچنین استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های فکری  داخلی و خارجی در حوزه های اقتصادی و سیاسی  بخصوص ایجاد تعامل سازنده بین عرصه قدرت با جامعه جزء اهداف اصلی مسئولین ،مدیران و کمیسیون های تخصصی این بنیاد است که جهت محقق شدن نیازمند حمایت، اتحاد و داشتن نیروهای مخلص،متعهد و کارآمد در نهادهای تصمیم گیر و اجرائی کشور است تا بتواند به ماوراء آنچه که انتظار است نائل آید و به وظایف خود به نحو احسن جامعه عمل بپوشاند.
از این رو برای هموار کردن وادامه مسیری که با زحمات و محدودیت های فراوان ایجاد شده تا بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده برسیم نیاز است متحد ، خالصانه و برادرانه با هر دیدگاهی که داریم برای آرامش و آسایش مردم تلاش کنیم.

افزودن نظر جدید