(کاریکاتور) بابا نان ندارد!

دانش آموزی بدلیل نداشتن توان خرید و خوردن نان، راهی بیمارستان شد!

 

(کاریکاتور) بابا نان ندارد!

 
طرح از: محمدرضا ثقفی. شهروند

 

افزودن نظر جدید