کارمند شهرداری تهران خودش را حلق آویز کرد

کارمندان ناحیه 4 شهرداری منطقه 22 وقتی امروز صبح سرکار خود آمدند با جسد حلق آویز شده همکارشان مواجه شدند

به گزاارش امیدنامه گيل آبادي روابط عمومي شهرداري  تهران با تاييد اين خبر گفت: در بخشی از نامه که در کنار جسد متوفی کشف شد، مشخص شد كه خانواده اش به مرحوم اعتماد نداشته‌ و او در گذشته نیز دست به خودکشی زده که ناموفق بوده است.

افزودن نظر جدید