محسن هاشمی در شورای شهر ماندگار شد

محسن هاشمی رفسنجانی در شورای شهر تهران می ماند.

به گزارش امیدنامه،علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران با اعلام این خببر در صفحه شخصی خود نوشت:

به دلیل اینکه خروج آقای مهندس هاشمی از شورا مستلزم استعفای ایشان است و استعفا باید از شورا پذیرفته شود ،به پیشنهاد خود ایشان رای گیری استمزاجی انجام شد.نظر شورا این بود که آقای مهندس هاشمی در شورا بماند.

افزودن نظر جدید