محبیان: وضعیت اصول‌گرایان مناسب نیست

امیر محبیان در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت

 اصولگرايان عليرغم ريشه هاي اجتماعي قدرتمند و تشکل هاي قابل اعتناء متاسفانه در موقعيت مناسبي قرار ندارند؛بازشکافي دلايل اين وضعيت فرصتي ديگر را مي طلبد و صاحب اين قلم در نوشتارهايي بدان پرداخته است.

ايجاد نظم و ترتيب در محيط ،منجمله محيط سياسي آشفته  به منظور کنترل موقعيت هاي دشوار قواعدي دارد؛تهيه يک برنامه قابل کنترل ؛تصميم به اجرا،تصحيح و اجراي مجدد در زمره اين اقدامات است.

پيش نياز ساماندهي مجدد اصولگرايان نيز اقتضائاتي دارد؛به دليل فراز و نشيب هاي طي شده و تعارفات مرسوم در ميان اصولگرايان متاسفانه اختلافات ريشه يافته است و براي رفع ريشه هاي اين اختلافات لازم است؛

  اولا؛ نقد مشفقانه ولي دقيقي در راستاي آسيب شناسي اوضاع صورت پذيرد.

ثانيا؛اهداف مطلوب به دقت تعريف شود تا ميزان موفقيت ها بصورت ملموس قابل ارزيابي گردد.

***
ترديدي نيست که اصولگرايان براي رفع معضلات بايد بيانديشند و اختلافات موجود را چونان مسئله اي قابل حل بنگرند که براي آن بايد تمامي ظرفيت فکري اصولگرايان بسيج شود.هر سامانه سياسي و تشکيلاتي که خواهد کوشيد به مثابه اتاق فکربه حل مسئله بپردازد؛ پيشاپيش براي توجيه فلسفه وجودي خود شايسته است به پرسش هاي زير پاسخ دهد.

- هدف غايي از تلاش براي همگرايي جديداصولگرايان دقيقا چيست؟
-آيا قرار است مبداءتشکيلات جديدي گردد؟
-آيا قرار است به مجمع تشکل هاي موجود تبديل گردد؟
-آيا قرار است نقش هماهنگ کننده تشکل هاي اصولگرا را ايفاءکند؟
-آيا قرار است داور اختلافات تشکل ها باشد؟

1.رويکرد و ابزار ساماندهي مجدد چيست؟
-با چه رويکرد حقوقي و تشکيلاتي قرار است ساماندهي را بر عهده بگيرد؟
-چه سازوکاري براي ساماندهي اصولگرايان برگزيده است؟
-چه تضميني براي اجرايي شدن و تحقق تصميمات وجود دارد؟
-آيا قرار است مسيري را که تکرار گذشته است ؛فرا روي اصولگرايان قرار دهد يا مسيري نو طراحي خواهد شد؟
-چه گفتمان جديدي طراحي وبراي اصولگرايان ارائه خواهد شد؟
-رهبري و مديريت اصولگرايان در مسير تازه را چه فرد يا گروهي بر عهده خواهد داشت؟
-چه سازوکار تشکيلاتي قادر خواهد بود؛عليرغم اختلافات، چتري واحد را بر سر اصولگرايان بگستراند؟

2.گزينش تيم مناسب شرط تحقق برنامه هاست؛بنابراين:
-گروه انتخاب شده براي  تصميم گيري با چه ملاکي گزينش
خواهند شد؟
-گزينش آنقدر دقيق باشدکه اصولگرايان به پرسش"چرا اين افراد و نه افراد ديگر؟" با قدرت پاسخ دهند.
***

پرسش هاي فوق بخشي از پرسش هاي فراروي هر اقدام سياسي در راستاي حل اختلافات است که مي تواند روند اولويت دهي ها را شفاف تر سازد.طبعا همگان وظيفه داريم بر ارزش اقدام خيرخواهانه براي وحدت يا هماهنگي اصولگرايان تاکيد نماييم؛اما روشن است که فراتر از تعارفات مرسوم بايد با دقت روند ها را برنامه ريزي نمود تا درصد موفقيت به بالاترين حد معقول برسد.

افزودن نظر جدید