روایتی از نتایج یک نظرسنجی دانشگاهی:

علت محبوبیت عارف

*دکتر حمید دهقانی: استراتژیست های انتخاباتی بر این باورند که نامزدهای انتخاباتی پیروز در رقابت با نامزدهای انتخاباتی ناکام در غالب موارد در پیش از برگزاری انتخابات دارای چند ویژگی اساسی هستند که سرانجام نیز، آنها را پیروز کارزرا انتخاباتی می کند.

نخست اینکه، نامزد انتخاباتی پیروز از همان آغاز نسبت به نامزد انتخاباتی ناکام در میان افکار عمومی شناخته شده¬تر است. دو، رأی دهندگان از همان آغاز نسبت به نامزدهای انتخاباتی پیروز احساس خوشایندتری دارند و با او همزاد پنداری بیشتری می کنند. سه، رأی دهندگان امید بیشتری دارند که نامزد انتخاباتی مورد نظر توانمندی بالاتری در حل مسائل جامعه و پیشبرد منافع ملی دارد. چهار، در نظر رأی دهندگان توانایی رقابت، جسارت، عمل گرایی، اعتماد به نفس بالا و افق دید گسترده از ویژگی های نامزد انتخاباتی است که شانس پیروزی او بر رقیبانش را افزایش می هد.

توجه به این موارد، نگارنده را بر آن داشت تا با همکاری برخی از دانشجویان دانشگاه به بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه اصفهان در مورد نامزدی محمدرضا عارف در انتخابات پیش روی مجلس پرداخته شود. به همین منظور پرسشنامه ای با یازده پرسش برای سنجش میزان شناخته بودن عارف، احساس دانشجویان نسبت به او، امید به حل مسائل جامعه، توانایی رقابت، میزان جسارت، عمل گرایی و... در میان دانشجویان تنظیم و نگرش آنها نسبت به این موارد سنجیده شد. نگرش سنجی به ما کمک می کند تا از ادعاهای صرفا ذهنی دوری جسته و با واقعیت های موجود دیدگاههای خود را بیان کنیم. نتایج نگرش سنجی جمعیت آماری ما نشان می دهد که تقریبا همه پاسخ دهندگان با نام محمدرضا عارف آشنا هستند و درصد میزان شناخته بودن او در میان دانشجویان بسیار بالا است.

برای پرسش های بعدی لازم بود که پیش از هر چیز تمایل پاسخ دهندگان به شرکت در انتخابات مجلس مورد پرسش قرار گیرد. در پاسخ به امکان مشارکت پاسخ دهندگان، سی و پنج درصد اعلام کردند که با قطعیت در انتخابات شرکت می کنند، بیست و هفت درصد گزارش دادند که هرگز در انتخابات شرکت نمی کنند و سی و هشت درصد نیز پاسخ دادند که هنوز تصمیم نگرفته اند. بنابراین از دو دسته پاسخ دهندگانی که اعلام کردند به طور قطع در انتخابات شرکت می کنند و یا احتمال دارد شرکت کنند پرسش های بعدی پرسیده شد. شصت و دو درصد از کسانی که گفتند به طور قطع در انتخابات شرکت خواهند کرد و یا احتمال دارد که شرکت کنند، اعلام کردند که اگر عارف نامزد انتخاباتی مجلس شهر آنها باشد به او رأی خواهند داد.

نزدیک به هفتاد درصد از دانشجویان مذکور در پاسخ به این پرسش که؛ به طور کلی نسبت به نامزدی محمدرضا عارف در انتخابات مجلس پیش رو (اسفند 1394) چه احساسی دارید؟ عنوان کردند که با شنیدن نام او احساس خوشایندی پیدا می کنند. عواملی همچون؛ تحصیلات عالی دانشگاهی (48 درصد)، جسارت بالا (42 درصد)، خوش چهره بودن (41 درصد)، افق دید گسترده (36 درصد)، توانایی رقابت (34 درصد)، اصلاح طلب بودن (31 درصد)، عمل گرایی (21 درصد) از مهم ترین دلایل رأی دهندگان برای رأی دادن به اوست. در مقابل مهم ترین دلایل کسانی که گفتند به او رأی نخواهند داد جناحی بودن و یا او را تافته ای جدا بافته دانستن است. بر اساس الگوی رفتار رأی دهی ایرانیان "اهمیت دادن نامزد انتخاباتی به مردم و فهم شرایط مردم" از سوی نامزد انتخاباتی، عامل مهمی در رأی دادن مردم به او محسوب می شود. شصت و چهار درصد از دانشجویان در پاسخ به این پرسش که عارف تا چه میزان به مردم جامعه خود اهمیت می دهد و اینکه آیا او درک درستی از شرایط مردم جامعه خود دارد یا خیر؟ بیان کردند که او نامزدی است که به درد مردم اهمیت می دهد و درد آنها را احساس می کند. اگرچه نگرش سنجی از یک دانشگاه را نمی توان به سادگی به تمام جامعه تعمیم داد اما حضور دانشجویان از شهرهای مختلف در یک دانشگاه و مرجع به شمار آمدن دانشجویان از سوی رأی دهندگان، این واقعیت را نشان می دهد که عارف از اعتبار و محبوبیت بالایی در میان دانشجویان برخوردار است و شانس پیروزی او در انتخابات پیش روی مجلس بسیار بالا است. در کنار همه این موارد، موضوع پوشش خبری از سوی رسانه ها نیز شاخص مهمی برای نامزدهای انتخاباتی است که نشان می دهد تا چه اندازه نامزد مورد نظر در میان اقشار مختلف اعتبار و محبوبیت دارد. در این مورد نیز عارف نسبت به سایر رقبا، درصد بالایی از پوشش رسانه ای غالبا مثبت را به خود اختصاص داده است. تقریبا روزی نیست که در یک یا چند رسانه معتبر نامی از عارف به میان نیایید.

از همه مهم تر آنکه عارف تا به امروز، نه در قامت یک نماینده معمولی مجلس بلکه در جایگاهی فراتر و در قامت ریاست مجلس آینده ظاهر شده است. چنین جایگاهی توانایی رقابت او با دیگر رقبا را به طور چشمگیری افزایش می دهد و شانس پیروزی او و همراهانش را دو چندان می کند.

پرسشنامه و جداول نگرش سنجی دانشجویان نسبت به محبوبیت و نامزدی محمدرضا عارف

1-جنسیت دانشجویان
جدول (1): توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش به تفکیک  جنسیت

جنس

فراوانی

درصد

زن

224

2/62

مرد

136

8/37

کل

360

0/100

 
2- وضعیت تأهل پاسخگویان
جدول (2): توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش به تفکیک  وضعیت تاهل

وضعیت تاهل

فراوانی

درصد

مجرد

299

1/83

متاهل

59

4/16

مطلقه

2

6/0

کل

360

0/100

 

-  آیا در انتخابات مجلس پیش رو (اسفند 1394) مشارکت خواهید کرد؟
     1) بله قطعا شرکت می کنم.          2) خیر قطعا شرکت نمی کنم.        3)هنوز تصمیم نگرفته ام.  

جدول (3): توزیع فراوانی و درصد میزان مشارکت در انتخابات مجلس پیش رو

میزان مشارکت

فراوانی

درصد

قطعا شرکت می کنند

126

35

قطعا شرکت نمی کنند

98

2/27

احتمال مشارکت یا عدم مشارکت (مرددها)

136

8/37

کل

360

0/100

 
-آیا با نام محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور دولت اصلاحات و نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشین (1392) آشنا هستید؟ (این پرسش از کسانی پرسیده شد که به طور قطع در انتخابات مجلس 1394 شرکت خواهند کرد و یا احتمال شرکت دارند).
1)بلی□                                             2)خیر□
جدول (4): توزیع فراوانی و درصد میزان آشنایی با نامزد انتخاباتی

میزان آشنایی

فراوانی

درصد

نامزد انتخاباتی را می شناسند

246

8/93

نامزد انتخاباتی را نمی شناسند

16

2/6

کل

262

0/100

- در صورتی که در انتخابات مجلس پیش رو (1394) محمدرضا عارف نامزد انتخاباتی شهر شما باشد، آیا مایلید که به او رأی دهید؟ (این پرسش از کسانی پرسیده شود که گفته اند به طور قطع در انتخابات مجلس 1394 شرکت خواهند کرد و یا احتمال شرکت دارند).
   1)بله، بطور قطع رأی خواهم داد.          2)خیر، بطور قطع رأی نخواهم داد.       3)احتمالا رأی خواهم داد.
جدول (5): توزیع فراوانی و درصد رأی به نامزد عارف در انتخابات مجلس

میزان رأی

فراوانی

درصد

قطعا رأی خواهند داد

101

4/38

قطعا رأی نخواهند داد

100

3/38

احتمالا رأی خواهند داد

61

3/23

کل

262

0/100

 

6- به طور کلی نسبت به نامزدی محمدرضا عارف در انتخابات مجلس پیش رو (اسفند 1394) چه احساسی دارید؟ (این پرسش از کسانی پرسیده شود که گفته اند به طور قطع در انتخابات مجلس 1394 شرکت خواهند کرد و یا احتمال شرکت دارند).
   1) احساس خوشایند□                  2) احساس ناخوشایند□                  3) بی تفاوت□   

جدول (6): توزیع فراوانی و درصد نوع احساس به نامزدی عارف

نوع احساس

فراوانی

درصد

احساس خوشایند

183

8/69

احساس ناخوشایند

45

3/17

بی تفاوت

34

9/12

کل

262

0/100

 
- دلایل احتمالی رأی دادن شما به محمدرضا عارف در انتخابات پیش روی مجلس کدام یک از موارد زیر است؟ (این پرسش از کسانی پرسیده شود که گفته اند به طور قطع و یا احتمالا به نامزدی عارف در انتخابات مجلس 1394 رأی خواهند داد، همچنین پاسخگویان می توانند بیش از یک مورد را علامت بزنند).
   1) تحصیلات عالی دانشگاهی□    2) توانایی رقابت□     3) خوش چهره بودن□    4) جسارت بالا□ 
   5) اصلاح طلب بودن□             6) افق دید گسترده□    7) عمل گرایی□           8)سایر موارد  ...............
جدول (7): توزیع فراوانی و درصد دلایل رأی دادن به عارف

دلایل

فراوانی

درصد

تحصیلات عالی دانشگاهی

126

1/48

توانایی رقابت

89

9/33

خوش چهره بودن

108

2/41

جسارت بالا

110

9/41

اصلاح طلب بودن

81

9/30

افق دید گسترده

96

6/36

عمل گرایی

56

3/21

- به نظر شما آیا محمدرضا عارف در مقام یک سیاستمدار و مسوول به مردم جامعه خود اهمیت می دهد و آیا ایشان درک درستی از شرایط مردم جامعه خود دارد یا خیر؟ (این پرسش از کسانی پرسیده شود که گفته اند به طور قطع و یا احتمالا به نامزدی عارف در انتخابات مجلس 1394 رأی خواهند داد).
1)بلی□                                             2)خیر□
جدول (8): توزیع فراوانی و درصد مسوولیت پذیری عارف و درک جامعه از سوی او

مسوولیت پذیری و درک مردم جامعه

فراوانی

درصد

بلی

104

1/64

خیر

58

9/35

کل

162

0/100

 
نکته:
برخی از پاسخ دهندگان به آخرین پرسش (پرسش نه پرسشنامه حاضر) جوابی ندادند. دو پرسش دیگر در مورد سن پاسخگویان و رشته تحصیلی آنها نیز در پرسشنامه اصلی پرسیده شد که در کار نهایی حذف شدند. علت حذف سن به دلیل نداشتن واریانس بین پاسخگویان و علت حذف رشته عدم پاسخگویی شمار زیادی از پاسخگویان بود.
 
*استاد دانشگاه
 

                                                                                                                                                                     

دیدگاه‌ها

رای به عارف

افزودن نظر جدید