عارف : برخی اعضای فراکسیون امید به من می‌گویند چرا کم لطفی‌های برخی وزرا را با لطف و محبت پاسخ می‌دهید

دکتر محمدرضا عارف در گفت‌وگویی با روزنامه آفتاب یزد درباره مهمترین مسایل روز کشور از جمله عملکرد فراکسیون امید سخن گفت که متن کامل آن در ادامه می‌آید:

آقاي دكتر يكي از انتقاداتي كه به فراكسيون اميد مي شود در ارتباط با طرح دوفوريتي «امنيت سخنراني »است. موارد ماده واحده آن داراي ايراداتي است كه اصلاح طلبان نیز منتقد آن هستند مثل جايز نبودن پرسش در حين سخنراني. با توجه به اينكه گفته مي شود يك فرد اصولگرا طراح اين طرح بوده ، چرا فراكسيون اميد اقدام به نگارش آن نكرده است و چرا شما و ساير اعضاي فراكسيون با وجود نواقص اين طرح دست به امضاء آن زده ايد؟

ما در مجلس شعار گفتگوي ملي را داده ايم و علاقه مند هستيم كه طرح هايي كه مطرح می شود، حتی الامکان مورد حمايت فراكسيون هاي ديگر هم باشد. بر هم زدن مجالس رسمي سخنراني ها،  در شمار يكي از بحث هاي مهمي قرار داشت كه از پيشتر نیز مطرح بود و مقام معظم رهبري هم درباره آن موضع گيري كرده بودند.

در مجلس با یک مسئله رو به رو هستیم. از يك سو در پي جرم زدايي هستیم و فكر مي كنيم خيلي از جرم هايي كه در گذشته تعريف شده ، اكنون باید اصلاح شود ، يا كاهش يابد؛ مثل بحث حذف اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر.  اما از دیگر سو، در بحث امنيت سخنراني ها بر اين باور بوديم كه بر هم زدن نظم مراسم، اتفاقا بايد جرم تلقي شود. اين بحث را به صورت كلي مطرح كرديم و بنا بود طرح مشتركي را تعدادی  حقوق‌دانان مجلس تهیه كنند كه از فراكسيون اميد دكتر فتحي و آقاي محمد كاظمي درگير آن بودند و در فراكسيون ولايت هم آقاي يوسفيان ملا. البته دوستان ديگري هم به آن كمك كردند. در این میان دوستان بسياري از فراكسيون اميد گلايه كردند كه چرا ما  در پیشنهاد طرح مشارکت نداشته باشیم  و اقدام به امضاي طرح نکردیم. ما هم در پاسخ گفتیم که در فراكسيون اعتقادي نداريم كه يك طرح الزما بایستی توسط  150 الي 200 نفر امضا شود. تصميم گيري مي كنيم كه چند نفر بايد يك طرح را امضا كنند و گاهی حتي نفرات امضاكننده را نيز مشخص مي كنيم. در اين طرح قرار بود امضاي 10 الي 20 نفر پاي آن قرار گيرد و چون طرح بسيار مهمي بود گفتند كه من هم امضا كنم. البته امضاي من با ساير افراد داراي ارزش يكساني است اما به تشخیص دوستان، لازم بود كه آن را امضا كنم.

باید این نکته را در نظر داشت که يك طرح وقتي در اختيار نمايندگان امضاكننده قرار مي گيرد ، عموما اين اتفاق مي افتد كه به هنگام امضاي آن ،پیش نویس طرح دست كاري شود. در طرح هاي عادي اين اشكالات خودش را نشان نمي دهد و طرح ها به كميسيون ها مي رود و در كميسيون ها توسط طراحان اصلاح مي شود و به صورت يك شوري يا دو شوري در صحن مجلس بررسی مي شود. اما طرح هايي كه داراي فوريت هستند ، پيش نويس طرح در دستور قرار مي گيرد نه براي بررسي بلكه براي راي دادن به فوریت آن.

طرح« امنیت سخنرانی» از زمان نگارش متن اوليه اش تغييرات عمده اي كرده ، نمي خواهيم بگوييم عمدي يا سهوي بوده است. به هر حال تغيير كرده است. از جمله جرم انگاري طرح سوال. بحثي كه نه تنها با قاموس اصلاح طلبان سازگاري ندارد، كه با منطق هيچ فرد ديگري هم منطبق نيست. البته بلافاصله  كميته اي مركب از آقایان يوسفيان ملا ، فتحي و كاظمي و چند نفر از دوستان دیگر ، اقدام به اصلاح طرح كردند و بندي هم به آن اضافه شد كه مربوط به مسئوليت نهادهاي ذي ربط  در حفظ امنیت جلسات بود و قاعدتا ضميمه طرح خواهد شد. در عين حال اين پيش نويس هم در كميسيون مي تواند تغییر کند .

 بنابراين ما مسائل پيش آمده درخصوص طرح را طبيعي تلقي می کنیم. پیرامون تحليل هايي كه در فضاي مجازي هم شكل گرفت، بخشي از آن ها را ناشي از دلسوزي مي دانيم و به تقدير آنها مي پردازيم . من در جلسه اي هم مطرح كردم كه كاش تحلیل طرح با سعه صدر برخورد مي شد.

کاش بر اساس شناخت ها و عملکرد ها به قضاوت می پرداختیم. من آن دو سه جمله ای كه در پيش نويس قرار داشت و مورد انتقاد هم قرار گرفته بود، قطعا در هيچ جمعي در مجلس به تصويب نمي رسد.. به هر روی بايد درخصوص خود طرح تاكيد كنم كه ما روح حاكم بر آن را قبول داريم. يعني جرم انگاري كساني كه مراسم قانونی و مجوز دار را بر هم مي زنند.

مسئله اي كه درخصوص طرح «امنيت سخنراني» توسط حقوقدانان كشور مطرح شده ، اين است كه پيش از اين در قانون مجازات اسلامي تامين امنيت مراسم ها و نشست ها پيش بيني شده است اما نمايندگان به جاي تاكيد بر اجرايي شدن آن قانون ، درصدد تصويب قانون جديدي در اين باره هستند.

به صورت دقیق خیر.درخصوص تامين امنيت سخنراني ما دارايقانون شفافی نیستیم بخصوص درباره نهادهایی که تامین امنیت سخنرانی ها بعهده آنهاست . در اوايل مجلس دهم يك وعده درباره طرح تامین  امنيت مراسم ها و  سخنراني ها ارائه دادیم چرا كه وقتي بررسي كرديم متوجه شديم كه در اين مورد داراي خلأ قانوني هستيم و برهم زدن مراسم ها جرم تلقي نشده يا اگر شده هم درجه آن بسيار كم است.. ما در كشورمان با معضل تورم قانون مواجه هستيم و بخشي از گرفتاري ها، ناشي از برخورداري از قانون هاي متعدد و بعضا متضاد است يكي از بحث هايي كه این روزها  با من مي شود اين است که چرا در طول 8 ماه گذشته طرحي نداده ايد. ما كميته هايمان را فعال كرده ايم و آن ها هم مشغول كار هستند. اعتقاد ما بر اين مهم استوار است كه در صورت لزوم اقدام به ارائه طرح كنيم. وگرنه بايد به سمت اجراي قانون برويم. من نكته اي كه شما مي‌گوييد را کاملا قبول دارم.

 

باتوجه به اينكه فرموديد قرار است اصلاحاتي بر روي اين طرح صورت گيرد ، مكانيزم برخورد با مجرمين چگونه است؟

 

از حالا نمي توان گفت. چون بايد به كميسيون برود اما بحث اصلي اين است كه تجاوز به كيان مردم جرم تلقي شود. شكل محكوميت و نوع مجازاتش هم در كميسيون حقوقي با ساير جرائم تطبيق داده مي شود. قاعدتا به صحن مي آيد  و در صحن هم ممكن است تغييراتي بر روي آن انجام شود.

 

 

چه فعلي بايد صورت گيرد تا جرم تلقي شود؟

 

قاعدتا بر هم زدن مراسم قانونی و تشخیص این مورد با قاضی می باشد.

آقاي دكتر فكر نمي كنيد در نهايت اين طرح دامن خود اصلاح طلبان را در آينده بگيرد؟

 

دامان هركس كه نظم را بر هم بزند، بايد بگيرد. از هر قانوني قطعا سوءاستفاده خواهد شد. شما چاقو را مي خريد براي خردكردن گوشت اما ممكن است در شكم شخصي هم فرو رود. نمی توانیم چاقو تولید نکنیم با اين استدلال كه ممكن است به شكم كسي فرو رود. آن چه كه مد نظر ما است اين است كه مراسم و سخنراني ها بايد براساس ضابطه و قانون برگزار شود و هيچ كس هم حق ندارد مراسم را برهم زند و اين اصلا مسئله جناحي نيست. هركسي نظر دارد بايد وقت بگيرد و صحبت كند. بر هم زدن مراسم با چه معيار و شاخص اخلاقي ،قانوني و فرهنگي صورت مي گيرد؟ شايد اصلا مجازات نقدي در نهايت صورت گيرد. فعل زشت بايد جرم تلقي شود. خود من بر روي نوع مجازاتش ، اصراري ندارم. مهم براي ما اين است كه بر هم زدن مراسم جرم تلقي شود.

 

 آقاي دكتر اگر بنا باشد دوباره ليست اميد بسته شود آيا حاضر به قرار دادن نام افراد پیشین در ليست هستيد؟

در ابتدا مي خواهم از مردم فهيم و هميشه در صحنه كشورمان برای اعتماد به لیست امید تشكر كنم.

ببینید ما گام نخست را در خرداد 92 خوب برداشتيم و مصمم بوديم كه گام هاي بعدی را جدي تر از گذشته و در همان امتداد برداريم و به صحنه بياييم .در گام دوم وقتي شروع به فعاليت كرديم نتيجه پيروزي را پيش بيني نمي كرديم. علي رغم تمام مشكلات و مسائلي كه مي دانستيم با آنها مواجه خواهيم شد و در نهايت هم رو به رو شديم؛ مردم انصافا سنگ تمام گذاشتند و در دور اول در شهرستان هايي مثل تهران به ليست ما به طور كامل راي دادند و در دور دوم هم كار را تمام  كردند.

رويكرد ما ادامه مسير 92 بود و به طور طبيعي در حين فعاليت ، ائتلاف با حاميان دولت را در دستور كار خود قرار داديم. در اينجا روشن بود كه وقتي ما وارد بحث ائتلاف مي شويم بخشي از نيروهاي كيفي مان به طور طبيعي بايد حذف شوند. بايد در نظر داشت كه همه اصلاح طلبان حامي دولت بودند اما همه حاميان دولت اصلاح طلب نبودند. در اين جا بيشتر غيراصلاح طلبان و بخش هايي از اصولگراياني كه با برنامه ها و جهت گيري هاي دولت موافق بودند ، حضور داشتند. بنابراين طبيعي بود كه در ليست اميد افرادي بيايند كه عنوان اصلاح طلبي نداشته باشند. شايد اگر باز هم شرايط اسفند 94 پيش رويمان قرار بگيرد ، همان كار را انجام دهیم اما نكته اي كه جاي گله دارد اين است كه مبناي ما اين بود كه كسي را در ليست بگذاريم كه ميثاق ما را امضا كند و تا آخر با ليست اميد و گفتمان اميد بماند. طبيعي هم بود كه به احترام برخي افراد، ميثاق نامه را نداديم تا امضا كنند. اگرچه خود من اولين نفري بودم كه ميثاق نامه را امضا كردم .گاهي افراد مي گويند ما ميثاق نامه امضا نكرديم و به چيزي پايبند نيستيم . بله ما براي احترام به جايگاه آنها ميثاق نامه را به آنها برای امضاء  نداديم. اما براي ما فرض اين بود كه كسي كه در ليست اميد حضور دارد تا پايان دوره بايد در اين مسير كه فراكسيون اميد است ، قرار بگيرد. من به چند نفر از دوستان در مجلس هم مي گفتم كه ما دوستاني را كه در ليست اميد بودند اما الان از ما فاصله گرفته اند را عملا عضو فراكسيون اميد مي دانيم كه نسبت به ما كم لطفي مي كنند. اين اتفاق جاي سوال دارد و طبيعتا در مراحل بعد اگر بنا به شكل گيري ائتلافي باشد كه اتفاقا اعتقاد به حركات ائتلافي داريم ، بايد ضابطه مندتر باشد که تا پايان كار اين ائتلاف پایدار بماند.

 

آقاي دكتر در حال حاضر اين موضوع مطرح مي شود كه علي رغم تمام محدوديت هايي كه براي بستن ليست اميد وجود داشت ، بهتر از آنچه که  در اسفندماه 94 بسته شد ، مي توانستيم ليست را ببنديم.

ما می بایستی لیست خود را در میان افرادی که تایید صلاحیت شده بودند ببندیم. در بررسی اولیه و از میان کاندیداهای واجد شرایط و منطبق بر شاخص های مصوب شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تا قبل از ائتلاف در تهران به 60 نفر واجد شرايط رسیدیم . دوباره بازنگري در لیست صورت گرفت و به ليست 35 نفره رسيديم و اين 35 نفر ويژگي هاي مورد نظر ما را  بطور کامل دارا بودند و عضو ليستمان شدند اما وقتي وارد ائتلاف شديم طبيعتا يك تعداد از اين 35 نفر را كنار گذاشتيم . اکنون برخي از دلخوري هايي كه 5-6 حزب اصلاح طلب هم از  ما داشتند، ريشه اش به اين موضوع بازمي گردد. آنها مي گفتند كه چرا اعضا ما را حذف كرديد؟

دليلش هم اين بود كه ما وارد ائتلاف شديم. ما در تهران از نظر بستن ليست مشكلي نداشتيم البته از نظر برخورداري از چهره هاي شاخص سیاسی دستمان خالي پر نبود اما لیست ما مملو از چهره هاي نخبه بود. و در نهایت با ائتلاف انجام شده به لیست 30 نفره رسیدیم و از برخی حقوق تشکل های سیاسی اصلاح طلبان به نفع ائتلاف عبور کردیم و این رویکرد مورد استقبال مردم خوب کشور قرار گرفت و مردم عزیز تهران به هر 30 نفر لیست ما رای دادند.

 

در همين 10 ماه گذشته فراكسيون اميد چگونه كار كرده است؟

نمونه كارش را مي توانيد در جلسه استيضاح وزير راه و همينطور راي اعتماد به 3 وزير پيشنهادي آموزش و پرورش ، ورزش  و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی مشاهده كنيد.

عدم راي آوري استيضاح وزير راه مرهون كار منسجم فراكسيون اميد در کنار همکاری سایر نمایندگان محترم در کنار همکاری سایر نمایندگان محترم بود. استيضاحي كه جدي انگاشته می شد هر چند بخشي از نقد عملکرد وزیر ناشي از كمبود امكانات بود  و  بخشي هم به دليل حوادث اخير بود . اما با يك كار كارشناسي دو ماهه و براساس واقعياتي كه دولت با آن رو به رو است، به این نتيجه رسيديم كه نبايد به استيضاح راي داد.

 

انتقاداتي به عملكرد فراكسيون اميد از سوي اصلاح طلبان خارج از مجلس وارد می شود نظرتان در این باره چیست؟

ما از انتقادات خارج از مجلس استقبال مي كنيم.  حق هم دارند كه ما را نقد مي كنند.اما بخشي از اين انتقادات ناشي از ضعف اطلاع رساني است و بخشي از آن هم مبتني بر سياستي است كه ما در پيش گرفته‌ايم و آن هم حاكميت آرامش بر اقداماتمان است . ما نمي‌خواهيم خيلي به ارائه گزارش كار بپردازيم . وگرنه شما بیایید و خودتان ملاحظه کنید در هر بزنگاهی که رقابتی میان نمایندگان مجلس ایجاد شده و ما تصمیم به پیروزی گرفتیم، رای آورده ایم.

 

چرا گزارش کار کم می‌دهید؟

گزارش کار می‌دهیم. اما باید بیشتر به مردم عزیز اطلاع رسانی کنیم.بد نیست به برخس عملکردها اشاره کنم. ما در شورای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 3 کاندیدای اصلاح طلب داشتیم که هر 3 رای آوردند و از 5 کرسی شورا 3 تای در اختیار فراکسیون امید قرار گرفت. آقای دکتر آخوندی 176 رای از مجموع آرای حاصله (نمایندگان حاضر در جلسه استیضاح )به دست آورد. در جلسه رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی که عدم اخذ رای اعتماد حداقل یک نفر آنها قطعی بود، هر سه وزیر رای خوبی به دست آوردند.

عملکرد چیست؟ما باید شعار دهیم؟ خیر، ما معتقد بر شعار دادن نیستیم. شعار ما آرامش است. در عمل، ما امیدوار هستیم که عملکردمان مورد قبول مردم قرار گیرد.اگرچه قبول دارم که باید جدی تر در اجرایی کردن برنامه وعده داده شده در انتخابات تلاش کنیم.باید بگویم که از نظر من عملکرد فراکسیون باید پاسخ به مطالبات مردم باشد. ما با مردم میثاق 128 بندی بسته‌ایم. ما حل دغدغه‌های معیشتی مردم و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و اشتغال جوانان را وظیفه اصلی خودمان می‌دانیم.

 

یکی از نمایندگانی که در روز رای‌گیری به 3 وزیر پیشنهادی نطق موثری را ایراد کرده بود، همه صحبت‌ها مبنی بر اینکه شما باعث رای آوری 3 وزیر پیشنهادی شده بودید را نقض کرد و نقش علی لاریجانی را موثر دانست. نظرتان در این باره چیست؟

حق دارند ما اصلا جوابی به این افراد نمی‌دهیم. عملکردها خود پاسخی است به اینگونه ادعاها البته هیچکس منکر نقش آفرینی دیگر عزیزان در رای اوری سه وزیر پیشنهادی نیست انحصاری کردن اینگونه حرکات جمعی زیبنده نیست

 

گله‌ها همچنان از سکوتتان پابرجاست...

بنا نیست تحت تاثیر هجمه‌ها و گلایه‌ها قرار بگیرم و از ادای وظیفه خودم باز بمانم باوجود آنکه به نظرات همه احترام می‌گذارم اما پاسخی نمی‌دهم چون اگر بخواهم پاسخ بدهم نمی‌توانم به کارهایم برسم. خوشبختانه کلیه اعضای فراکسیون امید توانایی بیان مطالبات و پیگیری امور را دارند و سیاست ما استفاده از توان همه اعضا فراکسیون است و بنا نیست چند نفر محدود فراکسیون را نمایندگی کنند.من در طول 37 سال گذشته و در طول تاریخ انقلاب اسلامی مسیرم چنین بوده است که حتی‌الامکان پاسخ افراد را ندهم. انتقاد را حق افراد می‌دانم. و توجه به انتقادات را ضروری و لازم می دانم.باید با عملکرد درست پاسخ خیلی از این انتقادات را داد.

 

حالا لابی شما در رای اعتماد 3 وزیر موثر بود یا تلاش آقای لاریجانی؟

قطعا تلاش های همگان موثر بوده است و من کار دیگران را نفی نمی‌کنم اما بدانید ساعت یک بعدازظهر بود، بروید از دولتی‌ها بپرسید که همه تلاشی که در مورد  حداقل یکی از وزری پیشنهادی صورت گرفته بود و ذهنیتی که ایجاد شده بود مبتنی بر چه چیزی بود؟ بعد از اینکه ما بصورت جدی فعال شدیم مشاهده کردند که فضا به نفع رای اعتماد چرخید.. مبنای ما حمایت از دولت در جهت استمرار روند 92 است و من حتی از ناحیه برخی از دوستان فراکسیون امید هم گاهی  مورد مواخذه قرار می گیرم که چرا کم لطفی‌های برخی وزرا را با لطف و محبت پاسخ می‌دهید. واقعا برخی وزرا نسبت به  مطالبات فراکسیون کم لطف هستند . اما ما یک رویکرد کلی را دنبال می‌کنیم. بله گلایه داریم و امیدواریم دوستان دولتی هم به شرایط و مطالبات به حق دوستان فراکسیون امیدی ما توجه کنند.

 

پس نمایندگان فراکسیون امید وکیل الدوله نیستند.

خیر. ما وکیل مردم هستیم و میثاق‌مان با مردم است. حیثیت و آبرویمان برگرفته از مردم است و امیدواریم تشخیص‌مان در راستای منافع ملی باشد که اگر این مسیر با حمایت از دولت هموار شود، حتما به حمایت از دولت می‌پردازیم. درجایی هم اگر مجبور به فاصله‌گیری از دولت باشیم حتما این کار را خواهیم کرد . اما به تقویت دولت از طریق انجام فعالیت های نظارتی اعتقاد جدی داریم و در این مسیر حرکت می کنیم.

 

آقای دکتر! فکر می‌کنید اگر همین فردا انتخابات ریاست مجلس برگزار شود تعداد آرایتان بیشتر خواهد شد یا کمتر؟

من به خدمتگزاری مردم در مجلس و انسجام بخشی به فراکسیون امید و همکاری با سایر نمایندگان عزیز برای پیشبرد امور مجلس و انشالله ارتقاء جایگاه مجلس فکر می کنم.

 

آقای دکتر آفتاب یزد طی گزارش« آقای دکتر لطفا کمی نمایش» از شما درخواست کرد تا کمی دست به انجام کارهای نمایشی بزنید. نظرتان در این باره چیست؟

در مورد خودم واقعا هر انتقادی را می پذیرم و سعی می‌کنم آن قسمتی که عملی است را اجرا کنم. باید نکته‌ای را به شما بگویم. من دو رویکرد می‌توانم در مجلس داشته باشم یکی مثل روز استیضاح وزیر راه که من حتی دو سه دقیقه نتوانستم بر روی صندلی‌ام بنشینم و گوش بدهم به نطق افراد. البته به نظرم لازم بود که به فعالیت بپردازم. یک راه هم این است که روی صندلیم بنشینم گوش بدهم و تذکر بدهم. من ترجیح می دهم بگذارم جوان‌تر ها بروند و تذکر بدهند صحبت کنند و من کاری را انجام دهم که  به عهده ام گذاشته شده و آن هم مدیریت فراکسیون و هماهنگی میان نمایندگان عضو است و برای ادای وظیفه نیاز نیاز به حرکات نمایشی ندارم و قطعا در آینده هم انشالله چنین کاری نخواهم کرد.

 

حالا آقای دکتر چه ایرادی دارد که تذکر بدهید و نطق کنید.

طبق قرعه‌کشی من نفر 199 برای ایراد نطق هستم. می‌توانستم نوبتم را جلو بیندازم. آن هم زمانی که در معرض آماج انتقادات قرار داشتم، اما اقدام به چنین کاری نکردم. طبق روال قانونی هر وقت نوبتم شد صحبت می‌کنم. در مورد تذکر هم دوستان عزیز بخوبی از عهده این کار بر می آیند و با انگیزه تر در ارتباط با نقش نظارتی خود ادای وظیفه می کنند.

 

خیلی‌ها شما را با آقای حدادعادل مقایسه می‌کنند.

ما به آقای دکتر حدادعادل ارادت داریم اما این قیاس مع‌الفارغ است.

 

آقای دکتر پیرامون بحث «گفتگوی ملی» کمی بیشتر توضیح دهید

ما از سال 92 رویکردی را آغاز کردیم که با شعار  عقلانیت و خرد جمعی و آرامش عجین شد و این شعارتاکنون راهبرد اصلی ما بوده است. از ابتدا رویکرد ما این بود که با اصولگرایان و سایر جریانات سیاسی د اخل نظام  در یک فضای اخلاقی و اسلامی رقابت کنیم. فردای رقابت هم کهفاز رفاقت باید شروع شود؛ چون باید با هم کار کنیم.

می پذیریم که مردم حرف آخر را پای صندوق‌های رای می‌زنند. باید احترام بگذاریم به نظر مردم. اگر احترام نگذاریم هزینه می‌دهیم. هزینه‌هایی که درگذشته هم داده‌ایم. این رویکرد اصلی‌مان بود و در مسیر نیل به این رویکرد هم جلو آمدیم. کاری که در انتخابات 92 هم کردیم در راستای همین مسیر بود. در انتخابات 94 هم در همین مسیر پیش رفتیم و باورمان این است که برای ادامه مسیر باید در سطوح مختلف؛ همدلی، تفاهم و در یک کلام گفتگوی ملی را داشته باشیم.

 برای انجام یک  حرکت نظام‌مند، این موضوع را در سطح پارلمان مطرح کرده ایم و یک کمیته تشکیل داده ایم که متشکل از چند نفر  از نمایندگان محترم است و این افراد هم تعاملاتی با دوستان اصلاح طلب و اصولگرای خارج  از مجلس داشته‌اند.

خوشبختانه در یک نگاه کمی از آن استقبال شده است و در مجلس با جدیت آن را پیش می‌بریم. عجله هم نداریم می‌خواهیم این طرح را نهادینه کنیم. طبق این طرح باید هر دو طرف به یکدیگر اصالت دهند یعنی به دو جریان اصیل، اصالت دهیم. دو جریانی که روی اصول و ارزش‌ها  با یکدیگر اختلاف نظری ندارند اما بر روی تاکتیک‌ها و روش‌ها  ممکن است اختلاف نظراتی داشته باشند. از همین روی باید بنشینیم و با یکدیگر کار کنیم و بر روی مسایل مورد علاقه طرفین به تفاهم برسیم.

در آن قسمتی هم که اختلاف نظر داریم اجازه دهیم در فضای اسلامی و برادری، مردم حرف آخر را بزنند باید بعد از رقابت با هم کار کنیم. متاسفانه در گذشته بعد از فضای رقابت وارد فضای تسویه حساب شدیم این رویکرد را به هیچ وجه نمی‌پذیریم.

 ما در این مسیر بحث و گفتگو را دنبال کرده‌ایم و به آن باور داریم و مصمم هستیم که ابتدا در مجلس و پس از آن در خارج از مجلس آن را دنبال کنیم. الان در مجلس هیچ محدودیتی برای مذاکره و صحبت با هیچ نماینده‌ای نداریم. با همه نمایندگان عزیز تعامل داریم که طبیعتا اصلاح طلبان این رویکرد را قبول دارند و در خصوص نمایندگان اصولگرا هم با طیف‌های مختلف آنها هم به راحتی به گفتگو و همفکری می پردازیم و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسیم.

 

آیا قرار است برای انتخابات 96 ائتلافی از جانب شورای سیاستگذاری صورت گیرد؟ اگر پاسخ‌تان مثبت است آیا رویکرد ائتلاف انتخابات 94 در انتخابات 96 تکرار می‌شود؟

در این خصوص بحث‌هایی را داشته‌ایم اما هنوز شورای عالی سیاستگذاری مصوبه‌ای ندارد. بحث جدی ما هویت است. هویت اصلاح طلبی باید حفظ شود. خب از گفتگو و ائتلاف استقبال می‌کنیم ولی بالاخره ما تجربه ائتلاف 94 را داشتیم و با برخی مشکلات ناشی از این ائتلاف مواجه شدیم. قطعا آن مسیر را دیگر طی نخواهیم کرد و مسیر باید اصلاح شود ولی اگر لازم باشد به صورت واضح و شفاف و مکتوب مثل عرف تمام دنیا وارد مسیر ائتلاف می‌شویم به خصوص برای انتخابات شوراها. برای انتخابات ریاست جمهوری مسیر ما روشن و شفاف است و همان رویکرد 92 را ادامه می‌دهیم.

 

آقای دکتر بحث کاندیدای ضربه‌گیر چه قدر جدی است؟

اجازه دهید از اصطلاح ضربه‌گیر استفاده نکنیم. ما کاندیدای واحد خواهیم  داشت. ولی به هر حال نمی‌توانیم با یک نفر به میدان بیاییم و دیگران را از ورد منع کنیم.

بالاخره حوادث قابل پیش‌بینی نیست. به طور طبیعی کاندیداهایی ثبت‌نام خواهند کرد . باید در خلال این بحث بگویم که ما به هیچ کس دستور ثبت‌نام نمی‌دهیم. کاندیداهایی که به صحنه می‌آیند را اولویت بندی می‌کنیم و کاندیدای صوری و ضربه‌گیر نداریم. موضع ما این است که عزیزانی که در خودشان آمادگی حضور را می بینند ثبت‌نام کنند، ولی بهرحال با یک کاندیدای واحد در انتخابات شرکت خواهیم کرد.

 

یعنی با هماهنگی گفته می‌شود به آنها که تنها در مناظرات انتخاباتی حضور یابند؟

خیر. اصلا هیچ هماهنگی لازم ندارد. موضع ما این است که روز رای گیری انشالله با یک کاندیدا وارد صحنه شویم.

خب اگر به نفع دکتر روحانی کناره‌گیری نکرد چه؟

ببینید در زمان انتخابات بحث محدود می‌شود به خود افراد که چه قدر خردجمعی را قبول دارند. ما اعتقاد داریم کسانی باید به صحنه بیایند که خرد جمعی را بپذیرند. ما اگر خردجمعی را نپذیریم شکست می‌خوریم و می‌شود انتخابات ریاست جمهوری سال 84. اگر بخواهیم با 5-4 کاندیدا جلو بیاییم مغلوب می‌شویم. برای همین ما کاندیدای واحد خواهیم داشت و همه هم این موضوع را قبول دارند چون مدیریت جریان سیاسی ما با شورای عالی سیاستگذاری است، مشکلی از این بابت انشالله نخواهیم داشت .ما از تجربه 84 درس گرفته‌ایم. شورای عالی سیاستگذاری که الحمدالله انسجامش روز به روز هم بیشتر می‌شود، مسیر را مشخص کرده که از شورا یک نفر بیرون می‌آید.

زمانی که آقای دکتر روحانی اعضاء کابینه خود را تعیین کرد، وزنه اصولگرایان دولتش نسبت به اصلاح طلبان سنگینی می‌کرد از همین روی بسیاری از اصلاح طلبان نسبت به این موضوع منتقد بودند. برای انتخابات ریاست جمهوری 96 با توجه به اینکه اصلاح طلبان درصدد حمایت همه جانبه از آقای روحانی هستند، مطالبه‌ای در خصوص میزان حضور اصلاح طلبان در کابینه ندارید؟

شرایط انتخابات ریاست جمهوری 96 با انتخابات ریاست جمهوری 92 بسیار متفاوت است. 4 سال تجربه همکاری با دولت یازدهم را داریم و در سوی دیگر در حاکمیت هم نهادی قانونی به نام فراکسیون امید را در اختیار داریم که همه در مجلس آن را قبول دارند. حالا اگر عده‌ای بر روی اکثریت آن چالش دارند، بر روی تاثیرگذاری آن حرفی ندارند. طبیعتا هر دولتی روی کار بیاید باید با فراکسیون امید هماهنگی و تعامل کند چون به رای نیاز دارد. این موضوع را هم اگر با شورای عالی بخواهیم تلفیق کنیم به مطالباتی دست می‌یابیم. شورای عالی دارای مطالباتی است و فراکسیون هم همین طور که در آینده باید پیرامون آنها بنشینیم و با کاندیدای واحد صحبت کنیم.

پس در آینده نزدیک جلساتی را با دکتر روحانی خواهید داشت؟

حتما هم با ایشان و  هم با ستاد انتخاباتی ایشان در مورد نوع تعامل و همین طور همکاری‌ها و پاسخ به مطالبات اصلاح طلبان جلساتی خواهیم داشت.

مطالباتتان دربرگیرنده چه مواردی است؟

مسائل ، دغدغه‌ها و اولویت‌های مردم،  از جمله اشتغال جوانان و معیشت مردم و همفکری و همکاری پیرامون مسائل روز.

بالابردن وزنه اصلاح طلبان در کابینه...

در این باره باید بگویم که نگاه ما خیلی جریانی نیست و نگاهمان مبتنی بر منافع ملی و پاسخ به مطالبات مردم است. احساس ما این است که دولت آینده باید خیلی جدی‌تر مطالبات مردم را دنبال کند. مثل مسائل اقتصادی. به طور مشخص معیشت مردم و اشتغال جوانانمان، مسئله آسیب‌های اجتماعی و مسائل فرهنگی و توسعه علم و فناوری را باید خیلی جدی‌تر بگیریم. مطالبات اقشار مختلف جامعه باید در نظر گرفته شود. الان نخبگان جامعه مطالبات جدی دارند . اساتید دانشگاه مطالبات جدی دارندکه معمولا چون علنی مطرح نمی‌کنند دیده نمی‌شوند. به اقشار آسیب پذیر  هم باید رسیدگی شود امیدواریم به این مسائل در دولت آینده جدی‌تر پرداخته شود.

 

آقای دکتر حال و هوای جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون حضور مرحوم هاشمی چگونه است؟

خداوند آقای هاشمی را رحمت کند. همواره جاذبه ، صلابت و اشرافش به موضوعات مختلف در جلسات، افراد را تحت تاثیر قرار می‌داد. از آن زمان که رئیس‌جمهور بود مشرف به موضوعات مختلف بود و آمار را دقیق  می‌دانست و وارد بحث های تخصصی می‌شد  .در مجمع تشخیص هم شیخوخیتش اداره مجمع را خیلی راحت کرده بود . بالاخره مجمع تشخیص، مجمع ریش سفیدان نظام است ولی واقعا ایشان با صمیمیت خاصش جلسات را اداره می‌کرد پیشتر  هم گفته بودم که عموما تصمیمات مجمع با تفاهم و اجماعی بود.  بخشی به خاطر سبک مدیریتیب آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که اجازه می‌داد بحث‌های کارشناسی صورت بگیرد و بخشی هم به خاطر احترامی بود که اعضای مجمع به ایشان می‌گذاشتند. فضا بسیار صمیمانه و خوب بود و امیدوار هستیم در دوران جدید هم مجمع در همان فضا ،جایگاه خودش را به عنوان مجمع ریش سفیدان نظام حفظ کند. جایگاهی که  منافع ملی و کلان نظام را در نظر می گرفت نه منافع جریانی و جناحی را .  ان شاء الله در ادامه همان مسیر  گذشته کار خود را پیش ببرد.

از اقدامات دولت در قبال استان خوزستان راضی بودید؟

دولت باید فعال تر با مساله ریزگردها و مشکلات مربوطه برحورد می کرد دولت باید پیش‌بینی های لازم را انجام می داد.می‌کرد. در بحث گرد و غبار بخشی از آن عامل درونی و داخلی دارد و بخشی از آن  عامل بیرونی دارد.. در هر دو بخش دولت باید جدی‌تر کار می‌کرد. به خصوص در برابر مردم خوزستان که دِین بزرگی گردن دولت دارند و 8 سال جنگ را تحمل کردند و خدمات،شجاعت ها  و نجابتشان همواره در یاد و خاطره مردم باقی خواهد ماند. باید با پیش‌بینی‌های اصولی و منطقی از وقوع چنین حوادثی جلوگیری می‌شد. همین اقداماتی که اخیرا انجام می شود. قابل پیش‌بینی بود. باید  از ماههای قبل اقدام به چنین کارهایی می‌شد. به نظر می رسد  برخی دستگاه‌ها در قبال خوزستان کوتاهی کرده‌اند. همین کاری که الان وزارت نیرو دارد انجام می‌دهد و به تمیز کردن مقره ها می‌پردازد، یک سال پیش آن را انجام می‌داد.

البته زحماتشان را نمی‌توان نادیده گرفت اما باید جدی‌تر برخورد می‌شد. ما از وضع مهار گرد و غبار هم تجربه موفقی داریم در برخی شهرستانها مثل اصفهان و یزد و کاشان باید سریع‌تر کارها انجام می‌شد حالا مالچ پاشی است، درخت کاری و ایجاد جنگل است یا  بردن آب به تالاب‌ها ، مرداب‌ها و خورها. وقتی خورها خشک می‌شوند نتیجه‌اش همین می‌شود.

فراکسیون امید  به 7الی8 نماینده از جمله نمایندگانی از خوزستان ماموریت داد در این زمینه طرحی تهیه کنند که انشالله با پیگیری آن از طریق دولت و مجلس بتوان اقدامات لازم را برای مقابله با حوادث اخیر خوزستان انجام داد.

آقای دکتر به عنوان سوال پایانی سال 95 را چگونه دیدید و چه آرزویی برای سال 96 دارید؟

سال 95 هم در ادامه سال 94 بود مجلس دهم با ترکیب جدید و با رویکرد اعتدال و امید شکل گرفت دولت دستاوردهایی در این سال داشت.  امیدواریم سال 96 سال بهتری برای کشور در همه زمینه ها و بخصوص در بخش رونق اقتصادی و مقابله با آسیب های اجتماعی باشد. بر این باورم هستم که باید در سال 96 اتفاق جدیدی در بخش اقتصادی روی دهد. الان مردم واقعا در بحث معیشت گرفتار هستند. جای تقدیر دارد که دولت توانسته است تورم را تک رقمی کند. اما چون همزمان با  کاهش تورم نتوانسته‌ایم در  رونق اقتصادی به دستاورد ارزنده ای نایل آییم هنوز در بحث اشتغال و معیشت مردم دچار مشکل هستیم و مردم تورم یک رقمی را در زندگی‌های خود حس نمی‌کنند. اما باید کاری کرد تا مردم  این دستاوردها را در زندگی روزمره خود حس کنند. این جزء اقداماتی است که حتما دولت باید در سال 96 در اولویت خود قرار دهد. در بحث‌های اجتماعی هم ما دارای نگرانی‌های جدی هستیم،خوشبختانه با جهت‌گیری و اولویتی که مقام معظم رهبری در این زمینه فرمودند و با توجه به جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تشکیل شورای اجتماعی، امیدوارم که در آسیب‌های اجتماعی در دو سه بخشی که جزء اولویت‌هایمان است، کارهای خوبی انجام در سال 96 شود .

از تلخکامی‌ها و شادکامی‌های 95 هم بگویید

تلخ‌کامی‌ها که حادثه پلاسکو، فوت ناگهانی آیت‌الله هاشمی و آیت‌الله موسوی اردبیلی، برخورد دو قطار در سمنان و سیل‌هایی بود که برخی استان‌های کشور را فرا گرفت و کام ملت ایران را تلخ کرد امیدوارم سال 96 بیشتر شاهد شادکامی های ملت ایران باشیم.البته در سال 95  دستاوردهای ارزشمند علمی و فناوری در بخش های مختلف ،مهار تورم و رشد اقتصادی،مثبت شدن تراز تجاری کشور و  درخشش جوانان ورزشکارمان در عرصه بین‌الملل را باید در زمره شادکامی‌های ملت ایران دانست.

 

 

 

 

 

افزودن نظر جدید