طنز/ ورزشت‌کاران| ده‌نمکی یه‌زمانی مربی فوتبال بوده!

روزنامه خبرورزشی در ستون طنز روزانه خود نوشت:

 

ورزشت‌کاران| ده‌نمکی یه‌زمانی مربی فوتبال بوده!

 

افزودن نظر جدید