دولت ایران ناکارآمدتر از یمن،عراق و سوریه

گزارش تازه بانک جهانی نشان می دهد، وضعیت دولت ایران در قیاس با کشورهای منطقه چه جایگاهی دارد.

به گزارش امید،بانک جهانی برای دستیابی به آمار کارآمدی به گفت و گو با مدیران دولتی و بخش خصوصی می پردازد. این گزارش موثق ترین آمار در مورد کارآمدی اقتصادی دولت هاست .

 

افزودن نظر جدید