درخواست افزايش حقوق يک مسئول رسانه‌اي

خراسان نوشت:

بر اساس نامه روزهاي اخير يک مسئول اجرايي به برخي مديران نهاد رياست جمهوري، درخواست شده است که با توجه به اختيارات قانوني و اجرايي هيئت دولت، نسبت به همترازي حقوق و مزا ياي يکي از مديران موجود در بخش رسانه اي دولت با برخي مديران مهم اجرايي مندرج در ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري اقدام شود که اين درخواست فعلا به کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک هيئت دولت ارسال شده است.

 

 

 

افزودن نظر جدید