حواشی مذاکرات هسته‌ای در لوزان

 مذاکرات هسته ای در لوزان سوئیس با ورود وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به نظر می رسد به ایستگاه آخر رسیده است.

تصاویر : حواشی مذاکرات هسته‌ای در روزهای اخیر

تصاویر : حواشی مذاکرات هسته‌ای در روزهای اخیر

تصاویر : حواشی مذاکرات هسته‌ای در روزهای اخیر

تصاویر : حواشی مذاکرات هسته‌ای در روزهای اخیر

تصاویر : حواشی مذاکرات هسته‌ای در روزهای اخیر

تصاویر : حواشی مذاکرات هسته‌ای در روزهای اخیر

تصاویر : حواشی مذاکرات هسته‌ای در روزهای اخیر

تصاویر : حواشی مذاکرات هسته‌ای در روزهای اخیر

تصاویر : حواشی مذاکرات هسته‌ای در روزهای اخیر

تصاویر : حواشی مذاکرات هسته‌ای در روزهای اخیر

تصاویر : حواشی مذاکرات هسته‌ای در روزهای اخیر

تصاویر : حواشی مذاکرات هسته‌ای در روزهای اخیر

تصاویر : حواشی مذاکرات هسته‌ای در روزهای اخیر

تصاویر : حواشی مذاکرات هسته‌ای در روزهای اخیر

افزودن نظر جدید