جلسه مشترک جوانان اعتماد ملی و پویش امید

شورای مرکزی پویش امید وابسته به دفتر دکتر عارف و شورای مرکزی شاخه‌ی جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی در راستای هم اندیشی و بررسی فعالیت‌های مشترک، در نشستی صمیمی پیرامون همکاری‌های بیشتر امکان سنجی و تبادل نظر کردند.

به گزارش امید به نقل از گفت‌و‌گونیوز، در این جلسه دو طرف ضمن برشمردن مشابهت‌های گفتمانی دو مجموعه از جمله اخلاق‌مداری، اعتدال‌گرایی، خردورزی و دوری از تندروی به بررسی خطوط قرمز جهت تعریف فعالیتهای مشترک اقدام کردند. در این راستا ساختارشکنی، خروج از قانون و بیاعتبار کردن قانون اساسی از جمله خطوط قرمز و محدودیتهای فعالیت دو گروه بیان شد.
در این نشست که دومین جلسه از سلسله نشستهای هماهنگی میان جوانان حزب اعتماد ملی و شورای مرکزی پویش امید بود، امکان برگزاری جلسات هماندیشی، کلاسهای آموزشی و سمینارهای مشترک، استفاده از ظرفیتهای رسانهای دو گروه و تعریف و اجرای طرحهای پژوهشی، از جمله آسیب‌شناسی جنبش دانشجویی و مدیریت جوانان در عرصه اداره کشور و نیز نحوه تعامل شورای زنان دو مجموعه مطرح و جهت بررسی بیشتر به کارگروههای مربوطه ارجاع شد.
در پایان جلسه نیز انتخابات ریاست جمهوری سال 92، میزان تحقق انتظارات مردم و تاثیر آن در انتخابات مجلس پیش رو مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
 

افزودن نظر جدید