تصاویر/ وداع باشکوه با امین جامعه شناسی ایران

مراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی راد استاد جامعه شناسی روز یکشنبه با حضور مسوولین ، اساتید دانشگاه و دانشجویان در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

 

 • مراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی رادمراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی رادمراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی رادمراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی راد

 • مراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی رادمراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی راد

 • مراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی رادمراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی راد

 • مراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی رادمراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی راد

 • مراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی رادمراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی راد

 • مراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی رادمراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی راد

 • مراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی رادمراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی راد

 • مراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی رادمراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی راد

 • مراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی رادمراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی راد

 • مراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی رادمراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی راد

 • مراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی رادمراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی راد

 •  

 • مراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی رادمراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی راد

 • مراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی رادمراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی راد

 • مراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی رادمراسم تشییع پیکر محمدامین قانعی راد

افزودن نظر جدید