(تصاویر) معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت

16 بهمن 1357 - حضرت امام خمینی (ره) طی حکمی مهندس مهدی بازرگان را به عنوان رییس دولت موقت تعیین کردند. 

 

 

(تصاویر) معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت

 

(تصاویر) معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت

 

(تصاویر) معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت

 

(تصاویر) معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت

 

(تصاویر) معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت

 

(تصاویر) معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت

 

(تصاویر) معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت

 

(تصاویر) معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت

 

(تصاویر) معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت

 

(تصاویر) معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت

 

(تصاویر) معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت

 

(تصاویر) معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت

 

(تصاویر) معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت

 

(تصاویر) معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت

 

(تصاویر) معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت

افزودن نظر جدید