(تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید

برخی از هم وطنان لحظه تحویل سال با حضور در تخت جمشید سال نو را آغاز کردند.

 

(تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید

 

(تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید

 

(تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید 

 

(تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید 

 

(تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید 

 

 (تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید

 

(تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید 

 

(تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید

 

(تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید

 

(تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید 

 

(تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید 

 

(تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید 

 

(تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید 

 

(تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید 

 

(تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید 

 

(تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید 

 

 (تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید

 

 (تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید(تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید

 

(تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید 

 (تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید

 (تصاویر) لحظه‌ی تحویل سال در تخت جمشید

منبع:تسنیم

افزودن نظر جدید