تصاویر/حضور دکتر عارف در بازار تهران هم زمان با تاسوعای حسینیافزودن نظر جدید