تصاویر/تنبیه اجتماعی دستگیرشدگان چهارشنبه سوری

یش از 80 نفر از متهمان اخلال در نظم عمومی در شب چهارشنبه سوری مشهد به منظور آگاهی از میزان خساراتی که به سطح شهر و اموال عمومی و خصوصی وارد کردند، عصر چهارشنبه از این مناطق بازدید و به پاکسازی محل پرداختند.

(تصاویر) تنبیه اجتماعی دستگیرشدگان چهارشنبه سوری
(تصاویر) تنبیه اجتماعی دستگیرشدگان چهارشنبه سوری

(تصاویر) تنبیه اجتماعی دستگیرشدگان چهارشنبه سوری

افزودن نظر جدید