ببینید | وزیر بهداشت در صحن مجلس علت افزایش کرونا را بیان کرد

وزیر بهداشت در صحن مجلس گفت: آمار کرونا اگر رو به افزایش است برای این است که ما بیماریابی را فعال کرده ایم.

دانلود

افزودن نظر جدید