اولین تصویر از بابک زنجانی در دادگاه با لباس زندانی

اولین تصویر از بابک زنجانی در دادگاه بررسی اتهاماتش پس از ۱۵ دقیقه وقت تنفس منتشر شد.

افزودن نظر جدید