رفتار رئیس جمهور از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ایجاد تنش است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، رفتار محمود احمدی نژاد را در سمنان در ارتباط با اسفندیار رحیم مشایی، مشاور خود، از مصادیق عدم درک شرایط امروز کشور و ایجاد تنش در جامعه خوانده است.

به گزارش امید و به نقل از خبرگزاری فارس ،سرلشگر حسن فیروزآبادی در جمع تعدادی از مقام های نظامی گفته است که"اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮﭼﻢ و ﻧﻤﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی رﯾﺎﺳﺖ ﺟهموری ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﯽ در ﺳﻤﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه،  ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ایجاد تنش در جامعه است و مسئولین باید مراقب کینه و دشمنی سلطه گران و جریانات غیرهمسو با نظام باشند."

دیدگاه‌ها

سردار حالا یادشون افتاده که این کارای دکتر مصداق تنشه؟ ملت 4 ساله دارن میگن

افزودن نظر جدید