یاسین رامین


   پیش از این سه جلسه بازپرسی برای  رسیدگی به پرونده یاسین رامین برگزار شده است. براساس شواهد موجود پای در زندان پیچ خورده و دچار آسیب دیدگی شده است به همین دلیل این فرد با عصا به دادسرای تهران آمده است. محمد شعبانی وکیل‌مدافع یاسین رامین چهارم مهرماه به خبرنگار...