گفت‎وگو


جريان‌هاي سياسي موسوم به چپ و راست يا اصلاح‌طلب و محافظه‌كار در طول سال‌هاي گذشته همواره با تحولات سياسي نقش تاثير‌گذاري داشته‌اند. همان‌گونه كه در طيف راست مي‌توان انتظار داشت و در طيف چپ به چشم مي‌خورد واقعيت آن است كه مجموعه‌اي از نيرو‌هاي...