گروه های مرجع


*همان‌طور که می‌دانید گروه‌های مرجع به گروه‌هایی گفته می شود که داوری و ارزیابی کنشگران را با آن‌ها می‌سنجند، اما در سال‌های اخیر این گروه‌ها دچار تغییرات اساسی شده‌اند. تا جایی که طرح ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی...