کمال اطهاری


ابتدا از تاریخ بگوییم: اقتصاد ایران وابسته به تک‌محصول نفت یا برون‌زا و درون‌نگر باقی مانده، چون نتوانسته است دانش‌بنیان شود؛ محیط زیست به‌دلیل بیش‌برداشت از سفره‌های زیرزمینی آب شیرین و مراتع و جنگل‌ها و... که خود ناشی از بهره‌وری پایین و فقر روستاییان...
 این گروه‌ها، رانت حاصل را در بین خود توزیع و در جامعه بازتوزیع می‌کنند. تا زمانی ‌که اختلافی شکننده در این گروه‌ها برای توزیع رانت قدرت و ثروت بین خود به وجود نیاید، یا شیوه‌ رانت‌جویی‌ آنها باعث بحران اقتصادی نشود، یا شیوه‌ بازتوزیع‌شان باعث...