کمال اطهاری


 این گروه‌ها، رانت حاصل را در بین خود توزیع و در جامعه بازتوزیع می‌کنند. تا زمانی ‌که اختلافی شکننده در این گروه‌ها برای توزیع رانت قدرت و ثروت بین خود به وجود نیاید، یا شیوه‌ رانت‌جویی‌ آنها باعث بحران اقتصادی نشود، یا شیوه‌ بازتوزیع‌شان باعث...