پیاده رو


برخی از اعضای صنف ها مانند تعویض روغنی ها، سوپرمارکت ها،میوه و تره بارفروشان، فروشندگان ماهی و آبزیان و حتی لباس فروش ها با واژگانی همچون پیاده رو، عابران پیاده، حق مردم برای پارک کردن و مانند آن دشمنی و بیگانگی دارند.  یافتن جای پارک کنار خیابان درشهرهای بزرگ به خودی خودمشکل است واین مشکل...