پوست اندازی اصلاح طلبان


به گزارش امید ،"علیرضا خامسیان" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به صحبت‌های اخیر برخی اصلاح‌طلبان مبنی بر "پوست‌اندازی این جریان سیاسی" اظهار داشت: اظهارنظر هر اصلاح‌طلبی تحلیل و نظری شخصی بوده و نمی‌توان آن‌را به کل این جریان نسبت داد. این...