پاسپورت


نکته‌ای که در اجرای شما از «ننه‌دلاور» وجود دارد این است که به نظر می‌آید «ننه‌دلاور»ی که شما بازی کرده‌اید، کمی شبیه «ننه‌دلاور» برشت نبود. «ننه‌دلاور» برشت خیلی کاسبکارانه‌تر برخورد می‌کند اما این «...