وام قرض الحسنه


بانك كارگشايي يا همان «موسسه رهني دولتي» قدمتي نزديك به يك قرن دارد و از قديم مردم مي‌دانستند هر زمان كه دست‌شان از همه جا كوتاه شد و پولي در بساط نداشتند؛ مي‌توانند با مراجعه به ميدان «اعدام» سابق و «محمديه» فعلي و به امانت گذاشتن «طلا...