هفته نامه مثلث


به گزارش امید،متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر است: *واقعیت این است که ما در سال 92 با دکتر عارف متفاواتی مواجه بودیم .در واقع با توجه به اتفاقاتی که در فضای سیاسی کشور رخ داد، برا ی شما امسال را متفاوت تر از قبل کرد. اگر موافق باشید گفت و گو را از همین جا آغاز کنیم . ابتدا سال جدید را به شما...