نواندیش دینی


  تفکرات دکتر شریعتی از نظر سیاسی بیشتر به راست گرایش دارد یا چپ؟ چرا هم جریان راست سیاسی از تفکرات دکتر شریعتی برداشت‌های خاص خود را دارد و هم جریان چپ از آموزه‌های دکتر شریعتی در گفتمان خود استفاده می‌کند؟ تفکرات دکتر شریعتی متعلق به دوران قبل از انقلاب و قبل از استقرار...