نماینده زردتشت


 هیئت اجرائی و هیئت نظارت بر انتخابات شوراها نه از واحدهای دولتی‌اند (بند الف ماده ١٣) نه از مأموران تحت امر واحدهای دولتی‌اند (بند ب ماده ١٣) و نه از دادگاه‌های اداری و بازرسی مذکور در بند ج ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری‌اند.  دوم) فرایند انتخابات، برای اجرای...