ناطق نوری


به گزارش امید به نقل از نامه، علی‌اکبر ناطق نوری می‌گوید: «در ملاقات با بی نظیر بوتو در سال 73 اتفاق جالبی افتاد و آن اینکه در حین مذاکره، نزدیک ظهر، بچه ایشان از مدرسه آمد و پیش‌کارش او را آورد. یک بچه شش هفت ساله‌ای بود که یک‌دفعه دوید طرف مادرش در حالی که ما داشتیم...

صفحه‌ها