مرتضی طلایی


به گزارش امیدنامه به نقل از فارس، حبیب کاشانی، مرتضی طلایی، الهه راستگو، علیرضا دبیر، مختاباد، حسین رضازاده، عباس جدیدی از جمله رد صلاحیت شدگان بودند. همچنین مرتضی طلایی در ارتباط با رد صلاحیت خود گفت:«اگرچه بر اساس اطلاع قبلی، تایید نهادهای نظارتی و مراجع چهارگانه و همچنین هیئت اجرایی...