مدیر رسانه


بر اساس نامه روزهاي اخير يک مسئول اجرايي به برخي مديران نهاد رياست جمهوري، درخواست شده است که با توجه به اختيارات قانوني و اجرايي هيئت دولت، نسبت به همترازي حقوق و مزا ياي يکي از مديران موجود در بخش رسانه اي دولت با برخي مديران مهم اجرايي مندرج در ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري اقدام شود که اين...