مدیرمسئول


به گزارش امید به نقل از ایسنا،نوشاد عمادی از دوستان عباس بزرگمهر  با بیان این مطلب، توضیح داد: برای آقای بزرگمهر قرار وثیقه 300 میلیون تومانی صادر شده بود که به علت پایان وقت اداری قرار دادن وثیقه به صبح شنبه موکول شد و آقای بزرگمهر به زندان اوین منتقل شدند. ظهر امروز عباس بزرگمهر مدیر مسئول...