مدرک تقلبی


  به گزارش امیدنامه در ادامه اظهارات او را می خوانید: به چه جرمی دستگیر شدی؟ مدارک جعلی می‌فروختم.از پروانه طبابت گرفته تا مدارک تحصیلی و مسافرتی و غیره. خودت هم جعل می‌کردی؟ نه. سال‌ها قبل با دختری در آلمان آشنا شدم. او یک پسر...