محمد توسلی


آیا این انتقاد را قبول دارید که سران نهضت آزادی نتوانستند جوانان‌شان را برای مبارزه با رژیم پهلوی اقناع کنند و اینکه واقعیت این است که امثال آقای بدیع‌زادگان و سعید محسن و شریف‌واقفی و دیگرانی که از نهضت آزادی انشعاب کردند و به رهبران نهضت مراجعه کرده بودند برای اینکه تغییر فاز...
مصطفی چمران از تبار آن دسته از اصلاح‌گران و روشنفکرانی بود که دگرگونی را از درون خود آغاز کرد. ایشان هم مانند پیشگامانش، مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم دکتر یدالله سحابی، از کسانی بودند که قبل از هر چیز، نفس خود را مهار کردند و پیروزی‌هایی به‌دست آوردند و الگوهای نیکویی برای نسل‌ها...