محل اعتراض


به نظر شماانتخاب اماكن براي اعتراض در تسهيل برگزاري تجمعات چه نقشي دارد؟ اختصاص محل‌هاي مشخصي براي برگزاي تجمعات به باور من يك قدم به جلو است اما همه آنچه لازم است، نيست؛ اكنون ما مانده‌ايم و قانون احزاب. همان مساله لزوم اخذ مجوز از وزارت كشور؟ بله، ما خيلي ممنون هستيم كه محل...