مجری ، روحانی ، تلویزیون ، ضرغامی ، شورای نظارت


شب چهارشنبه، شب پرگلايه‌اي بود. دولت اصرار به حضور خانم پوريامين داشت و صداوسيما اين موضوع را نمي‌پذيرفت كه در نهايت حرف دولت به كرسي نشست. آن شب چه خبر بود؟ به هر حال دولت سعي دارد تا مشي اعتدالي با صداوسيما داشته باشد اما متاسفانه ما در اين مدت پيشنهادي از صداوسيما نداشتيم كه رئيس...