فساد بزرگ


به گزارش امید به نقل از مهر، اضی محسن افتخاری، اظهار داشت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی سه نماینده مجلس متهم بودند که به اتهام آنها در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد. وی افزود: بر اساس حکم دادگاه دو نفر از متهمان محکوم شده و برای آنها حکم مجازات صادر شد. سرپرست دادگاههای کیفری...