فرهاد شهبازوار


 در کشور ما به‌دلیل شرایط اقلیمی، جغرافیایی و سیاسی خاصی که دارد و پس از وقوع جنگ‌هایی که در منطقه پیش آمد، بحث مهاجرپذیری دستخوش تغییراتی اساسی شد تا جایی که لزوم توجه به حقوق اتباع خارجی و مهاجر و احوال شخصیه کسانی که با مردم کشور ما در ارتباط بودند و تعیین تکلیف تابعیت فرزندان...