فرزند کمتر


به گزارش امید به نقل از پیام نو، تلگراف نوشت نصب بیلبورد جدید تبلیغاتی درباره گسترش چند فرزندی در خیابان های تهران، بخشی از برنامه جدید ایران برای جایگزین کردن سیاست های کنترل جمعیت با افزایش رونق جمعیت است. خبرنگار خاورمیانه روزنامه تلگراف «رابرت تیت» با اشاره به بیلبوردهای...