علي‌رضا ملايي‌تواني


آيت‌الله طالقاني ازجمله شخصيت‌هايي است كه در برخورد با گروه‌هاي مختلف، رواداري زيادي از خود نشان مي‌داد. راز اين رواداري را در چه مي‌دانيد؟ ريشه‌هاي اين رواداري را برگرفته از كدام وجوه انديشه ايشان مي‌دانيد؟ رواداري، تساهل، تسامح و مدارا يا هر واژه ديگري كه...