عباس موسایی


پس از روی کار آمدن ترامپ ، خروج از برجام و تلاش برای انزوا ، تحت فشار نهادن و تعمیق شکاف  بین ملت و حاکمیت، اکثر کارشناسان عرصه ی سیاست و راهبران جریان های سیاسی درون نظام ، بر لزوم تقویت وحدت و انسجام ملی اجماع نظر دارند. به میزانی که این اجماع نظر از عرصه ی نظر و تئوری،  به عمل و الگوی...
میدان داری محمود واعظی در دولت دوازدهم را می توان نقطه ای عطف در شیفت روحانی از وضعیت جنبشی و پیشرونده به وضعیت رکود و انسداد گفتمانی ترجمه کرد. به میزانی که دولت دوازدهم از مشی اصلاح گرانه ی جهانگیری به سمت وضع استثناطلبانه ی واعظی میل کرده است، اعتدال اصلاحی به سوی واعظیسم گرویده است. واعظیسم...
این حرکت یا کنش سیاسی، سرنوشت محتوم جریان سیاسی نابهنگامی است که فرصت‌طلبانه و در نتیجه رادیکال‌شدن فضای سیاسی کشور، در سال ٨٤ از دل ائتلاف بخشی از ماکروپلیتيک (قدرت بزرگ) و میکروپلیتیک (جامعه پوپولیستی) سر برآورد. پیوند اقتدارگرایی و پوپولیسم، دهه هشتاد را از سیاست‌ورزی اصلاح‌...